22 - 02 - 2018

Bezrobocie w dół

Reklama 

Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wskazują na korzystną, utrwaloną tendencję, stałego spadku bezrobocia.
Na dzień 31.12.2017r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.824 osób. Dla porównania liczba osób bezrobotnych na koniec 2016r. wyniosła 2.498 osób, na koniec 2015r. – 2.894 osoby, a na koniec 2014r. – 3.572 osoby.

 

W poszczególnych gminach powiatu węgrowskiego liczba bezrobotnych wynosi: Węgrów – 359 osób, Łochów – 550 osób, Grębków – 85 osób, Korytnica – 156 osób, Liw – 232 osoby, Miedzna – 63 osoby, Sadowne – 192 osoby, Stoczek – 130 osób, Wierzbno – 57 osoby.

Jak informuje Anna Wieczorek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację na rynku pracy jest stopa bezrobocia czyli stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo. Obecnie na terenie powiatu węgrowskiego stopa bezrobocia wynosi 7,2%, na terenie województwa mazowieckiego 5,6%, w kraju 6,6%.
Spadek poziomu bezrobocia ma bezpośrednie przełożenie na wysokość środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
– W 2018r. otrzymaliśmy o 50% mniej środków finansowych w porównaniu do 2017r. W celu zapewnienia szerszego dostępu do aktywnych form aktywizacji zawodowej z powodzeniem pozyskujemy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim. Formy wsparcie przewidziane do realizacji w projektach dotyczą organizacji staży, prac interwencyjnych, szkoleń oraz udzielania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji pracodawcom części kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Wartość projektów wyniesie 3.314.811,48 zł. a ich realizacja przyczyni się do objęcia wsparciem 276 osób – opowiadała Anna Wieczorek, dyrektor PUP.

Wzorem lat ubiegłych, urząd oddaje do dyspozycji pracodawców środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 228.800 zł. z przeznaczeniem na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i własne.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące priorytety przy wydatkowaniu środków KFS w 2018r. : wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Z dniem 01.01.2018r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Powiatowe urzędy pracy realizują nowe rozwiązania umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową oraz w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową będzie można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Natomiast z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowidotyczą obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy i są wydawane na okres do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
Wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest odpłatne i wynosi 30 zł.
– Wszelkie informacje na temat realizowanych form wsparcia, świadczonych usług znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowejhttp://wegrow.praca.gov.pl – zapraszała dyrektor urzędu.

Mateusz Majewski

WARTO ZOBACZYĆ

16 maja w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. [...]

W końcu można powiedzieć to oficjalnie: rusza budowa nowej strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie!   12 kwietnia w świetlicy PSP w Węgrowie odbyło się oficjalne podpisanie umowy [...]

Samorząd Powiatu Węgrowskiego pozyskał 2,3 mln złotych na rozwój szkolnictwa zawodowego.   Unijne pieniądze pochodzą z projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Wedle [...]

Jak poinformowało Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego, w Gałkach (gmina Grębków) doszło do tragedii.   Wedle informacji ratowników, mężczyzna czyścił staw. Podczas wykonywanych czynności [...]