Zamknij
REKLAMA

Oferta pracy w Urzędzie Gminy Liw

08:48, 11.03.2019 | Gmina Liw
REKLAMA

Wójt Gminy Liw ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i energetyki 
 

Niezbędne wymagania od kandydata:
1. wykształcenie wyższe techniczne lub studia podyplomowe o profilu technicznym;
2. obywatelstwo polskie 
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. nieposzlakowana opinia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
1. prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;
2. prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości;
3. realizowanie zadań wynikających z prawa energetycznego.

Warunki pracy:
1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie ul.Mickiewicza 2 pokój nr 2 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i energetyki” w terminie do dnia 15 marca 2019 roku do godziny 16:00,

2) dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Pełna oferta znajduje się na BIP Urzędu Gminy i stronie www.liw.pl (aktualności)

(Gmina Liw)
REKLAMA
REKLAMA
© gwio.pl | Prawa zastrzeżone