Zamknij
REKLAMA

Gmina Liw poszukuje podinspektora ds. księgowości budżetowej

17:14, 04.02.2020 | liw.pl
REKLAMA

Wójt Gminy Liw ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
(nazwa stanowiska)

 

1. Niezbędne wymagania od kandydata:

wykształcenie wyższe o kierunkach ekonomia, finanse, rachunkowość lub studia podyplomowe o takich kierunkach;
minimum roczny staż pracy w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

nieposzlakowana opinia.

2. Dodatkowe wymagania od kandydata:

znajomość przepisów i zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

prowadzenie rachunkowości budżetowej obejmującej wykonywanie budżetu, planów finansowych, środków pozabudżetowych, inwestycji i remontów oraz sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych( urząd gminy ),
księgowanie dochodów jednostki (urząd gminy ),
finansowa obsługa działalności socjalno-bytowej dla pracowników urzędu gminy i jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej gminy,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Urzędu Gminy do potrzeb księgowości analitycznej, sporządzenie sprawozdań,
prowadzenie analitycznej ewidencji magazynów,
rozliczanie wyników inwentaryzacji majątku gminy.

4. Warunki pracy :

praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
zatrudnienie od dnia 1 marca 2020 r.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wynosi powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu,
kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy Liw informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Liw jest Wójt Gminy Liw, Węgrów ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.
Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mail: [email protected]
Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Dane osobowe kandydata do zatrudnienia będą przetwarzane e celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych wynikające z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dot. danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji. Dane będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;
Kandydat ma prawo do żądania od Urzędu Gminy Liw dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy Liw ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie

Gminy Liw Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów :

ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie ul. Mickiewicza 2 pokój nr 2 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Podinspektor ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku do godziny 16:00,
dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 7922821,
informacja o przebiegu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów.

(liw.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
© gwio.pl | Prawa zastrzeżone